Dom za stare i iznemogle srpske građane u Knjaževcu podignut je davne 1935. godine kao zadužbina Nikole Spasića, beogradskog trgovca, koji je svojim testamentom zaveštao sredstva za podizanje bolnice i jednog doma za stare i iznemogle građane. Svečano otvaranje Doma obavljeno je 26. maja 9135. godine, dok su prvi štićenici stupili u Dom 25. jula iste godine.

Zbog ratnih stradanja i po Uredbi Ministarstva za socijalno staranje NR Srbije 1945. godine dom prerasta u Državni dom za zaštitu dečije siročadi, a od oktobra 1948. godine u Dom za vaspitanje mladeži.

Posle višegodišnje pauze, a kao rezultat potrebe rešavanja narastujućih problema u zaštiti starih, adaptacijom postojećih objekata i izgradnjom novih počinje sa radom Dom za penzionere druga stara lica 1. oktobra 1981. godine u sastavu Centra za socijalni rad kao radna jedinica, kapaciteta 135 korisnika do 1992. godine, kada po Odluci Ministarstva i određivanjem nove mreže ustanova za smeštaj prerasta u samostalnu ustanovu - Gerontološki centar, kapaciteta 145, a od 1998-2009. godine - 210, te po izmenjenoj Odluci o mreži ustanova Republike od 2009. godine kapaciteta 200 korisnika u domskom smeštaju i 4 ležaja u prihvatnoj stanici.

Ustanova je u više navrata proširivala kapacitete, te je Odlukom od 24. decembra 2010. godine kapacitet povećan na 220 korisnika u domskom smeštaju i 4 ležaja u prihvatnoj stanici. Kako je sve više starog stanovništva u ukupnoj populaciji, tako je i sve veća popunjenost kapaciteta Gerontološkog centra "Knjaževac".

Dogradnjom novog objekta - dograđenog stacionara Gerontološkog centra "Knjaževac" u 2012. godini, sa četiri trokrevetne i tri dvokrevetne sobe sa kupatilima, savremeno i funkcionalno opremljenim, koji je sa dobijanjem upotrebne dozvole primio prve korinike početkom marta 2013. godine, Gerontološki centar raspolaže sa 96 spavaonica, odnosno 228 ležajeva. Novim stacionarom delimično je rešen problem stalnog nedostatka mesta za zavisne korisnike, jer se i dalje javlja problem nedostatka slobodnih mesta za korisnike kojima je potreban prvi i drugi stepen podrške, odnosno stalni nadzor i nega.

Danas Gerontološki centar "Knjaževac" ispunjava uslove i standarde za pružanje usluga domskg smeštaja odraslih i starijih lica kapaciteta 220 korisnika (125 u Stacionarnom i 95 korisnika u Lamelnom delu). Usluga domskog smeštaja obezbeđuje se odraslim i starijim licima kada je njihovo blagostanje, bezbednost i produktivni život u društvu ugrožen rizicima usled starosti, invaliditeta, bolesti, porodičnih i drugih životnih okolnosti.