U skladu sa karakterom procesa rada i uslova rada, radi efikasnog i racionalnog ostvarivanja delatnosti, unutrašnja organizacija procesa rada u Ustanovi, u okviru delatnosti ustanove utvrđene Zakonom, drugim propisima i Statutom, organizovana je preko delova procesa rada – službi.

 

Registrovane delatnosti obavljaju se u okviru sledećih službi:

 

  • služba socijalnog rada,
  • služba za zdravstvenu zaštitu, negu i higijenu korisnika,
  • služba ishrane,
  • služba opštih, pravnih i tehničkih poslova,
  • služba računovodstvenih i komercijalnih poslova,
  • služba održavanja, obezbeđenja, protivpožarne zaštite i bezbednosti zdravlja na radu.

 

Okvirni poslovi po službama Ustanove su :

Služba socijalnog rada – poslovi prijema i otpusta korisnika, izrada prijemne procene, individualnih planova usluga, aktivnosti procene i planiranja, staranja o zbrinjavanju, zadovoljavanju kulturno – zabavnih, rekreativnih i radno – okupacionih potreba korisnika, pružanje usluga socijalnog rada korisnicima, plansko – analitički i drugi stručni poslovi iz oblasti socijalne zaštite korisnika.

Služba za zdravstvenu zaštitu, higijenu i negu korisnika – poslovi sprovođenja preventivne zdravstvene zaštite i lečenja, fizikalne rehabilitacije, staranja o ličnoj higijeni korisnika, poslovi opšte nege korisnika, održavanja higijene prostora i rublja, preduzimanja sanitarno-higijenskih mera i mera usluga iz zdravstvene zaštite i nege korisnika, plansko analitički poslovi, stručni i administrativni poslovi iz oblasti zdravstvene zaštite.

Služba ishrane - poslovi planiranja obroka, obrade namirnica, pripreme i distribucije obroka korisnicima na smeštaju, preduzimanje sanitarno-higijenskih mera u radu sa namirnicama.

Služba opštih, pravnih i tehničkih poslova - pravni poslovi, poslovi stručnog rada sa korisnicima, kadrovski i administrativni poslovi i drugi opšti poslovi od značaja za neometen rad ostalih službi i organa Ustanove.

Služba računovodstvenih i komercijalnih poslova - poslovi planiranja, finansijski i knjigovodstveni poslovi neophodni za nesmetan rad Ustanove - konterski, poslovi knjiženja, usaglašavanja obaveza i potraživanja knjigovodstvenog stanja, izrade periodičnih i godišnjih obračuna, likvidatorski, blagajnički, poslovi fakturisanja potraživanja isplate obaveza, poslovi prevoza korisnika i održavanje vozila, poslovi nabavke i uskladištenje i drugi finansijski i ekonomski poslovi.

Služba održavanja,obezbeđenja, protivpožarne zaštite i bezbednosti zdravlja na radu - poslovi fizičkog i tehničkog obezbeđenja imovine i lica u Ustanovi, poslovi zaštite od požara i sprovođenja mera zaštite na radu, stručni poslovi iz oblasti obezbeđenja, PPZ i zaštite na radu, poslovi tehničkog tekućeg i investicionog održavanja objekata i opreme i poslovi zagrevanja ustanove.

Na nivou Ustanove funkciju rukovođenja vrši direktor, dok svaka od službi ima neposrednog rukovodioca koji organizuje i planira rad službe. Direktor kordinira radom svih službi u cilju funkcionalne i kvalitetne zaštite korisnika.